MateraceWysoka obciążalność Porównaj

LUGANO TOP PL

Kolekcja Exclusive

Materac Lugano stanowi materializacjê wyrafinowanego i doskonale przemyslanego systemu profilowania materaca. Wyj¹tkowa jakosæ pian i kolejnosæ w jakiej s¹ po³¹czone ich pojedyncze warstwy, zapewnia fantastyczne, ortopedyczne w³asciwosci na ca³ej powierzchni materaca. Zastosowany tutaj zdejmowalny top na materacu, pozwala na zmianê twardosci materaca, oraz unikniêcia problemów z przegrzewaniem siê podczas letnich upa³ów. Wysokiej jakosci u¿yte piany wysokoelastyczne gwarantuj¹ najwy¿szy komfort i doskona³¹ elastycznosæ, a specjalne formowanie pian w kszta³cie sprê¿ystych kana³ów powietrznych pozwala na doskona³¹ adaptacjê powierzchni materaca do naturalnych krzywizn cia³a ludzkiego, przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnego mikroklimatu snu na powierzchni materaca. Zastosowana tutaj ultranowoczesna piana OXYGEN, do produkcji której u¿ywany jest aktywny tlen, zapewnia uczucie swie¿osci i wspomaga komfort wypoczynku.

30 cm - 150 kg
Wysokość Fyziosystem Obciążenie Twardość
Gdzie kupić? Pokrowiec materaca

Dwustronny pokrowiec na odpinanym toperze, pozwala na uzyskiwanie w materacu dwóch posrednich twardosci, oraz zachowanie odpowiedniego do pory roku mikroklimatu na powierzchni materaca. Z jednej strony jest to pokrowiec Biorytmic pikowany komfortow¹ pian¹ visco, a z drugiej pokrowiec Lyocell pikowany w³óknem klimatyzuj¹cym, gwarantuj ¹cym lepsz¹ przewiewnosæ i zdolnosæ do absorbcji wilgoci z cia³a cz³owieka. Podstaw¹ materaca jest wysokiej jakosci piana Lavender, zapewniaj¹ca nie tylko stabilne podparcie cia³a, ale zwiêkszaj¹ca przewiewnosæ materaca tak¿e w dolnej partii materaca.

Rdzeń materaca
    – dwustronny, odpinany top pikowany z jednej strony piank¹ Visco, z drugiej w³óknem klimatyzuj¹cym – 3 cm pianka OXYGEN – 4,5 cm pianka profilowana HR – 3 cm profilowana pianka LAVENDER – 4,5 cm pianka profilowana HR – 6 cm LAVENDER profil
Parametry techniczne
Kolekcja Exclusive
Wysokość 30 cm
Twardość
Fyziosystem -
Obciążenie 150 kg
Rodzaj stelaża Nie
Pokrowiec pralny Tak, ręka 30°C
Problemy zdrowotne
Gwarancja (roku) 10
Kategoria